Аренда водоёмов

Тимчасовий порядок надання водних об"єктів у користування на умовах оренди.

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

НАДАННЯ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В БАСЕЙНАХ РІЧОК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ, РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ, У КОРИСТУВАННЯ НА УМОВАХ ОРЕНДИ

 

1. Цей “Тимчасовий порядок” визначає механізм надання водних об’єктів, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, розташованих на території області у користування на умовах оренди (далі – в оренду) місцевими державними адміністраціями.

 


2. “Тимчасовий порядок” розроблено на підставі Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про власність”, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Закону України “Про Державний бюджет України”, Закону України «Про тваринний світ», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року № 1192.

 

3. У цьому “Тимчасовому порядку” терміни вживаються у такому значенні:

басейн водозбірний – частина земної поверхні і товщі грунтів, з яких відбувається стік води у водотік або водойму;

використання води – процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб;

водний об'єкт – природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (водосховище, ставок, інші водні об'єкти);

водойма – безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт;

водосховище – штучна водойма місткістю більше 1 млн.кубічних метрів, збудована для створення запасу води та регулювання її стоку;

власність на води (водні об'єкти) – води (водні об'єкти) є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування;

озеро – природна западина суші, заповнена прісними або солоними водами;

землі водного фонду – до земель водного фонду належать землі, зайняті:

- річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами;

- прибережними захисними смугами вздовж річок та навколо водойм;

- гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами;

право загального водокористування – загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське та спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

прибережна захисна смуга – частина водоохоронної зони відповідної ширини навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності ніж на решті території водоохоронної зони;

рибогосподарський водний об'єкт – водний об'єкт, що використовується для рибогосподарських цілей;

рибництво – штучне розведення і відтворення риби та інших водних живих ресурсів;

річки загальнодержавного значення – поверхневі води, що знаходяться і використовуються на території більш ніж однієї області, а також їх притоки всіх порядків;

ставок – штучно створена водойма місткістю не більше 1 млн. кубічних метрів.

 

4. Право користування водними об'єктами та земельними ділянками водного фонду на умовах оренди посвідчується відповідними договорами згідно з нормами Водного і Земельного кодексів України, Закону України “Про оренду землі” та інших нармативно-правових актів.

Місцевим районним державним адміністраціям при наданні в оренду водних обєктів, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення керуватись та дотримуватись наступного “Тимчасового порядку”:

 

4.1. З числа водних об’єктів, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення у користування на умовах оренди надаються водосховища, ставки, інші водні об'єкти для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях.

 

4.2. Оренда водних об’єктів заснована на договорі строкового платного володіння і користування водним об’єктом, який надається юридичній або фізичній особі (далі – орендареві), для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях.

 

4.3. Орендодавцями водних об’єктів, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення на території області є районні державні адміністрації.

 

4.4. Орендарями водних об’єктів, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право користування водними обєктами на визначений договором оренди водного обєкту термін.

 

4.5. В оренду водні об’єкти, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення надаються в комплексі з гідротехнічними спорудами (крім захисних).

Якщо ставок з гідротехнічною спорудою при реформуванні аграрного сектору економіки був переданий на баланс відповідної ради то надання у користування водного об'єкту на умовах оренди здійснюється за згодою власників гідроспоруд та за погодженням із землекористувачами.

Надання земель водного фонду в оренду здійснюється на замовлення орендаря у порядку, встановленому земельним законодавством України.

Термін оренди земельної ділянки водного фонду не може перевищувати термін оренди водного об’єкту.

 

4.6. При неоформленні у встановлений орендодавцем термін договору оренди земель водного фонду договір оренди водного об'єкту припиняється.

 

4.7. При наявності двох або більше клопотань надання водних об’єктів в оренду здійснюється на конкурсних засадах.

 

4.8. Юридичні особи та громадяни, які зацікавлені в отриманні у користування (оренду) водних об’єктів та земельних ділянок водного фонду звертаються із заявами (клопотаннями) до відповідної сільської, селищної або міської ради, на території якої знаходиться водний об’єкт з проханням дати погодження на надання в оренду водного об’єкта та земельної ділянки.

Відповідна сільська, селищна або міська рада дає свою згоду з цього питання та відомості про місце знаходження водного об'єкту, його площа водного дзеркала, площа земель водного фонду (згідно довідки 6-зем відповідної сільської/селищної/міської ради) та площа земель водного фонду, яка необхідна для здійснення відповідної діяльності.

 

4.9. За позитивної згоди відповідної ради юридична або фізична особа, зацікавлена в отриманні у користування (оренду) водного об’єкту та земельної ділянки водного фонду, звертаються із заявою (клопотанням) до районної державної адміністрації з проханням надати водний об’єкт у користування на умовах оренди та оформити договір оренди.

 

4.10. Для розгляду районною державною адміністрацією питання надання водного об’єкту в оренду претенденту (юридичній або фізичній особі) необхідно підготувати та надати до районної державної адміністрації наступні документи:

 

4.10.1. Клопотання (заяву) в якому зазначаються:

- найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи, ідентифікаційний номер, юридична адреса;

- паспортні дані фізичної особи (громадянина);

- місце знаходження водного об’єкту, його площа водного дзеркала при нормальному підпертому рівні води в водному обєкті, площа земель водного фонду необхідних орендарю, термін користування водним об’єктом та землями водного фонду на умовах оренди.

У разі відсутності в державних органах земельних ресурсів та водного господарства технічної документації на водний об'єкт і земельну ділянку водного фонду, вони виготовляються на замовлення юридичної або фізичної особи організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін. Орендодавець може відшкодувати юридичній або фізичній особі витрати на виготовлення технічної документації (паспорту водного об'єкту). В такому разі ця документація (паспорт) переходить у власність орендодавцю;

- мета оренди водного об’єкту та обгрунтування потреби в земельній ділянці водного фонду;

- термін користування водним об'єктом та земельною ділянкою водного фонду на умовах оренди (рекомендований не менше 5 років).

 

4.10.2. Установчі документи та свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, завірені нотаріально.

 

4.10.3. Позитивні висновки (погодження) відповідної сільської, селищної, міської ради про надання в оренду водного об’єкту.

 

4.10.4. Викопіювання з плану землекористувань з визначенням (нанесенням) водного об’єкту та земель водного фонду (згідно довідки 6-зем відповідної сільської/селищної/міської ради).

 

4.10.5. Перспективний план використання водного об’єкта на термін оренди.

 

5. За позитивних висновків відповідних рад та повноти наданих юридичною або фізичною особою документів районна державна адміністрація приймає розпорядження про надання в оренду водного об'єкту та підготовку відповідних документів (договору) на передачу у користування водного об’єкту на умовах оренди.

У договорі оренди водного об'єкту окремими пунктами виписуються умови, викладені у висновках відповідних рад та інших зацікавлених районних служб. Виготовлена документація (паспорт водного об'єкту) та інші документи, що характеризують водний об'єкт і землі водного фонду на момент передачі їх в оренду, є невідємною частиною договору оренди, акт приймання-передачі.

 

6. Після отримання договору оренди водного об'єкту юридична або фізична особа звертається на погодження договору оренди водного об'єкту до:

- Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Полтавській області;

- Обласного виробничого управління водного господарства «Полтававодгосп».

 

7. Після укладення договору оренди водного об’єкту та його погодження з відповідними органами, зазначеними у пункті 6 даного «Тимчасового порядку» районна державна адміністрація у порядку встановленому земельним законодавством передає в оренду земельну ділянку водного фонду, яка зайнята водним об’єктом, гідротехнічною спорудою та прибережною захисною смугою, її частиною.

 

8. Використання орендованого водного об'єкту здійснюється з урахуванням загального та спеціального водокористування.

На водних об'єктах наданих в оренду, загальне водокористування здійснюється на умовах визначених договором оренди. При цьому максимально враховуються інтереси населення та водокористувачів, що здійснювали загальне водокористування на цих об'єктах до надання їх в оренду відповідно до статті 47 Водного кодексу України. Забезпечується безпечний відпочинок на водному об'єкті та доступ людей з обмеженими фізичними можливостями.

 

9. Ведення рибного господарства здійснюється орендарем згідно режиму використання водного об'єкту або біологічного обґрунтування виданого службою рибоохорони та у відповідності до Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року № 1192, інших нормативних документів у галузі ведення рибного господарства.

 

10. Орендар набуває право користування водним об'єктом після підписання сторонами договору оренди, погодженого в установленому порядку з обласним виробничим управлінням водного господарства “Полтававодгосп” та Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, акту прийому-передачі водного обєкту в оренду, а земельною ділянкою після встановлення її меж у натурі (на місцевості), укладення договору оренди земельної ділянки водного фонду та його державної реєстрації.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить