Аренда водоёмов

Зразок типового договору оренди водного об"єкту

 

 

ПРОЕКТ

ДОГОВІР ОРЕНДИ ВОДНОГО ОБЄКТУ

 

смт.(м) _______________ “____” ______________ 20__ року

 

______________________ районна державна адміністрація, відповідно до статті 51 Водного кодексу України в особі голови райдержадміністрації ________________________________________ (в подальшому іменований “Орендодавець”), що діє на підставі Закону України “Про місцеві державні адміністрації” від 09 квітня 1999 року № 586-ХІV з однієї сторони – та юридична (фізична) особа __________________________ (в подальшому іменований “Орендар”), який проживає _________________________________________ району, паспорт № ______________ виданий_________________________, ідентифікаційний код № _______-з іншої сторони, уклали цей Договір про наведене нижче.

 

Об'єкт оренди: водний об'єкт ___________________________________________________________________

(місце розташування, площа водного об'єкту).

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. “Орендодавець” передає в оренду, а “Орендар” приймає в строкове платне володіння та користування водний об'єкт загальнодержавного значення площею водного дзеркала ____________ гектара з метою риборозведення, вирощення і вилову риби. Водний об'єкт розташований на землях _________________________ ради ____________________________ району і гідротехнічна споруда знаходиться на балансі ____________________________________.

 

1.2. “Орендарю” надається право проводити поліпшення стану водного об'єкту з метою ефективного ним користування за обраним видом використання при наявності відповідної документації.

 

1.3. Права третіх осіб на водний об'єкт відсутні.

 

 1. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ

ОРЕНДОВАНОГО ВОДНОГО ОБ'ЄКТУ

 

2.1. Вступ “Орендаря” у користування водним об'єктом настає одночасно із підписанням сторонами Договору і Акту прийому-передачі водного об'єкту.

 

2.2. Передача водного об'єкту в оренду не спричиняє передачу “Орендарю” права власності на цей водний об'єкт.

 

2.3. Водний об'єкт, що повертається “Орендарем” “Орендодавцю” визначається на підставі Акту прийому-передачі водойми в оренду. Водний об'єкт вважається поверненим “Орендодавцю” з моменту підписання сторонами Акту прийому-передачі. Водний об'єкт повертається “Орендодавцю” в екологічно-чистому стані, не гіршому ніж на час передачі його в оренду.

 

2.4. Поліпшення стану водного об'єкту, проведені “Орендарем” за згодою з “Орендодавцем”, відшкодуванню не підлягають.

 

2.5. Коли дії “Орендаря” призвели до погіршення стану водного об'єкту, в тому числі техногенного забруднення, зменшення рівня та об'єму води, тощо, “Орендар” зобовязується у встановленому порядку відшкодувати збитки “Орендодавцю” у повному обсязі.

 

3.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

3.1. Цей Договір укладається на строк _____ років і діє з ___________ по ___________

 

3.2. По закінченню строку дії Договору “Орендар” має переважне право на поновлення Договору на новий строк. У цьому разі зацікавлена сторона повинна повідомити письмово другу сторону про бажання щодо продовження дії Договору на новий строк не пізніше, ніж за два місяці до його закінчення.

 

3.3. Умови Договору зберігають свою чинність на строк його дії.

 

 

 1. ОРЕНДНА ПЛАТА

 

4.1. За оренду водного обєкту “Орендар” кожний рік протягом дії Договору сплачує у вигляді орендної плати до _____________ бюджету на р/р __________________________________________________

 

Орендна плата вноситься помісячно до _______________ бюджету у грошовій формі з розрахунку ____________________ гривень в рік за кожен гектар водного дзеркала.

 

4.2. В разі визнання Договору оренди недійсним перерахована “Орендарем” орендна плата за фактичний строк оренди водного об'єкту йому не повертається.

 

4.3. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу однієї із договірних сторін в разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках передбачених законодавством України.

 

4.4. Орендна плата перерахована несвоєчасно, або не в повному обсязі стягується “Орендодавцем” відповідно до чинного законодавства України.

 

4.5. У випадку закінчення дії Договору орендна плата сплачується “Орендарем” по день фактичної здачі водного об'єкту “Орендодавцю” по акту приймання-передачі.

 

5. “ОРЕНДОДАВЕЦЬ” ЗОБОВЯЗУЄТЬСЯ

 

5.1. Передати “Орендарю” в оренду у визначених межах водний об'єкт з гідроспорудою згідно з розділом 1 цього Договору і Акту прийому-передачі водного об'єкту, який підписується одночасно з цим Договором.

 

5.2. Не втручатися в господарську діяльність “Орендаря” і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов Договору.

 

5.3. По закінченню строку оренди прийняти від “Орендаря” водний об'єкт (гідроспоруди) в належному стані, не гіршому ніж на час передачі його в оренду.

 

6. “ОРЕНДОДАВЕЦЬ” МАЄ ПРАВО

 

6.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання водного об'єкту, переданого в оренду.

 

6.2. Вимагати від “Орендаря” використання водного об'єкту у відповідності до мети оренди, забезпечення екологічної та санітарно-епідемічної безпеки користування шляхом дотримання вимог природоохоронного і санітарного законодавств України, державних стандартів, норм і правил щодо використання водних об'єктів, правил безпечного відпочинку на водних об'єктах, своєчасного внесення орендної плати.

 

6.3. Вільного доступу до переданого в оренду водного об'єкту для контролю за дотриманням “Орендарем” умов Договору.

 

6.4. Виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір оренди або його розірвання в разі погіршення стану орендованого водного об'єкту, внаслідок його неналежного використання або невиконання умов Договору.

 

7. “ОРЕНДАР” ЗОБОВЯЗУЄТЬСЯ

 

7.1. Прийняти в оренду водний об'єкт площею водного дзеркала _______ гектара. Приступити до його використання після підписання договору оренди та погодження його в установленому порядку з Державними органами охорони навколишнього природного середовища та обласного виробничого управління водного господарства.

 

7.2. Спільно з органами рибоохорони розробити рибогосподарський режим або біологічне обгрунтування користування водним об'єктом та порядок ведення рибогосподарської діяльності.

 

7.3. Використовувати орендований водний об'єкт у відповідності з його призначенням та умовами цього Договору. Не передавати орендований водний об'єкт в суборенду.

 

7.4. Своєчасно вносити орендну плату.

 

7.5. В разі необхідності на протязі періоду оренди проводити поточний ремонт гідроспоруд за погодженням з органами водного господарства, охорони навколишнього природного середовища, органами місцевого самоврядування та орендодавцем.

 

7.6. Підтримувати необхідний рівень води у водному обєкті на відмітці нормального підпертого рівня протягом всього періоду року, утримувати гідротехнічні споруди в належному стані.

 

7.7. Забезпечити риборозведення та вирощування риби у водному обєкті відповідно до технології ведення рибного господарства.

 

7.8. Дотримуватися вимог статті 47 Водного кодексу України "Право загального водокористування", зокрема, загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб, купання, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водного об’єкту без застосування споруд або технічних пристроїв.

Відповідно до статті 47 Водного кодексу України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997 року (із змінами і доповненнями), зокрема, статті 33 підрозділу б, пунктів 1, 4 розробити умови водокористування водним об’єктом, який наданий в оренду, узгодити з органами місцевого самоврядування та орендодавцем і довести їх через засоби масової інформації до населення.

 

7.9. Спільно з відповідною селищною чи сільською радою визначити на водоймі місця відпочинку і купання людей та любительського лову риби, закріпити їх відповідними знаками, організувати безпечний відпочинок людей на водоймі, провести обстеження територій відпочинку із залученням відповідних служб МНС, облаштувати та створити сезонні рятувальні пости, вести догляд та утримання місць відпочинку людей в належному санітарному стані, забезпечити доступ громадян з обмеженими фізичними можливостями.

 

7.10. Утримувати гідротехнічні споруди, ложе та берегову зону водойм в задовільному технічному і екологічному станах і дотримуватися встановлених режимів водокористування, вимог щодо користування водним об’єктом на умовах оренди.

 

7.11. У належному стані повернути “Орендодавцю” водний об'єкт оренди після закінчення строку оренди.

 

7.12. Понести всі матеріальні витрати, пов'язані з оформленням даного Договору оренди.

 

7.13. Вилов риби проводити без випуску води із водного об'єкту. В разі випуску або підпуску води з водного об'єкту в органах охорони навколишнього природного середовища отримати дозвіл на спеціальне водокористування.

 

7.14. Щоквартально представляти до Полтавського регіонального управління водних ресурсів дані про використання води за формою 2-ТП (водгосп) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

7.15. При користуванні водним об'єктом дотримуватися вимог природоохоронного і санітарного законодавств, Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України “Про тваринний світ”, державних стандартів, норм і правил щодо користування водним об'єктом.

 

7.16. Забезпечити охорону орендованого водного об'єкту, з метою недопущення несанкціонованого випуску з нього води, його забруднення, а також пошкодження гідротехнічних споруд.

 

8. ПРАВА “ОРЕНДАРЯ”

“Орендар” має право:

 

8.1. Вимагати від “Орендодавця” надання для використання водний об'єкт Договору оренди та відшкодування “Орендодавцем” упущеної вигоди і збитків, заподіяних ненаданням його у зазначений строк.

 

8.2. Використовувати орендований водний об'єкт відповідно до умов Договору.

 

8.3. Має переважне право на поновлення договору оренди водного об'єкту.

 

8.4. З дозволу “Орендодавця” проводити ремонтні роботи та поліпшення стану орендованого водного об'єкту, його гідроспоруд.

 

 

 

 

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

Сторони домовляються, що обов'язковими для діяльності “Орендаря” є наступні обмеження щодо користування водним об'єктом:

а) обмеження господарської діяльності на водному обєкті відповідно до статтей 44, 89, 95, 99 Водного кодексу України;

б) зариблення, способи, строки і знаряддя лову в обов'язковому порядку погоджуються з органами рибоохорони та службами охорони навколишнього природного середовища.

 

10.УМОВИ, ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

10.1. Підстави припинення Договору:

 • закінчення строку, на який його було укладено.

Якщо жодна із сторін не наполягає на його припиненні він вважається продовженим на один рік на тих самих умовах.

 

10.2. Підстави розірвання Договору є:

 • взаємна згода сторін;

 • руйнування об'єкту оренди;

 • добровільна відмова “Орендаря” від оренди або припинення діяльності “Орендаря”;

 • банкрутство “Орендаря”.

 

 

10.3. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін у разі:

- рішення суду;

- використання орендарем водного об’єкту не за призначенням;

- не укладання договору оренди земельної ділянки у визначений орендодавцем термін;

- несвоєчасної сплати орендарем коштів за користування водним об’єктом

 

10.4. По закінченні терміну Договору “Орендар” має право на поновлення Договору на новий термін. У цьому разі зацікавлена сторона повинна повідомити письмово другу сторону про бажання щодо продовження дії Договору на новий термін, не пізніше ніж за 2 місяці до його закінчення.

 

10.5. Реорганізація “Орендодавця” не є підставою для змін умов або припинення цього Договору. При переході права на водний об'єкт від “Орендодавця” до іншої особи Договір оренди зберігає чинність для нового власника.

 

10.6. Зміни або доповнення до Договору можуть мати місце за домовленістю сторін та оформляються додатковою угодою.

 

10.7. Сторони погоджуються з тим, що дострокове розірвання цього Договору має здійснюватись за умови письмового попередження зацікавленої в цьому сторони не пізніше, ніж за 2 місяці.

 

Будь-які зміни або доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі та підписуються належним чином уповноваженими представниками сторін у разі, якщо з будь-яких причин будь-які положення Договору є недійсними, недіючими, незаконними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або юридичну силу будь-якого або усіх інших положень цього Договору. Сторони попереджуються, що у випадку, коли будь-яке із положень цього Договору втратило юридичну силу, вони невідкладно розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб змінити це положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно стало чинним і законним та у максимально можливому обсязі відбивало початкові наміри сторін щодо суті зазначеного положення.

В разі відсутності взаємної згоди сторін щодо зміни умов цього Договору, його дострокового розірвання на вимогу зацікавленої сторони, ці питання вирішуються у судовому порядку.

В разі припинення або розірвання цього Договору “Орендар” має забезпечити виконання умов повернення водного об'єкту визначених у пункті 2.3 цього Договору.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ

АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

 

11.1. Сторони домовляються, що:

кожна із сторін за невиконання або неналежне виконання цього Договору в т.ч. за зміну або розірвання Договору в односторонньому порядку, несе перед іншою стороною майнову відповідальність передбачену у законах України.

 

11.2.Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по Договору, якщо це невиконання відбулося за обставин, які виникли після заключення Договору внаслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, які сторона не змогла ні передбачити, ні попередити прийнятими заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідання грунту та інші явища природи, а також війна або військові дії), які призвели до неможливості виконання даного Договору.

 

 

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ,

ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ

 

13.1. Сторони погоджуються, що спірні питання цього Договору мають вирішуватися по взаємній домовленості, або через суд в установленому чинним законодавством порядку.

 

13.2. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

14.1. Цей Договір набуває чинності після його підписання сторонами.

 

14.2. Цей Договір складений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у “Орендодавця” - ____________________ районній державній адміністрації, другий в “Орендаря” - ___________________________________.

 

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.

 

 1. Рішення (висновки) сесії сільської/селищної/міської ради

 2. План (схема) земельної ділянки

 3. Розпорядження голови райдержадміністрації

 4. Акт прийому-передачі водного об'єкту в оренду

 5. Паспорт водного об'єкту

 6. Договір оренди земель водного фонду.

 

15.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

Орендодавець”

____________________________________

реквізити

Орендар”

Адреса_______________________________

Ідентифікаційний код__________________

Паспорт _____________________________

виданий _____________________________

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

Орендодавець”

 

Голова __________________ районної

державної адміністрації (міський голова)

Орендар”

 

_____________________________________

(П.І.П.)

 

 

 

Договір зареєстровано у ____________________ районній державній адміністрації, про що в книзі записів реєстрації договорів оренди вчинено запис від ______________________ №__________

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить